Klachtenreglement Amplooi BV

Van klachten kunnen we leren. Daarom is dit klachtenreglement opgesteld.
Doelen zijn:

  • het op een zorgvuldige en uniforme wijze registreren en afhandelen van klachten
  • het wegnemen van de oorzaken en
  • het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen en onze dienstverlening te verbeteren

Wat is een klacht?

Elke uiting van ongenoegen over contacten met Amplooi die niet onmiddellijk door de direct aangesprokene bij Amplooi weggenomen kan worden, zien we als een klacht. Hieronder staat stap voor stap omschreven hoe Amplooi omgaat met klachten.

Indienen van een klacht

Een klacht kan op de volgende manieren bij ons kenbaar gemaakt worden:

  • via de website www.amplooi.nl, hier vindt u onderaan het klachtenreglement een button met ‘Ik wil een klacht indienen’
  • schriftelijk (Amplooi, Atoomweg 50, 3542 AB te Utrecht t.a.v de kwaliteitsverantwoordelijke)
  • per e-mail (kwaliteit@amplooi.nl)
  • telefonisch (088- 0223888)

De ontvanger registreert de klacht en brengt de kwaliteitsverantwoordelijke op de hoogte van de klacht. Een eventuele schriftelijke klacht wordt aan de kwaliteitsverantwoordelijke overhandigd.

Ontvangstbevestiging

Indien u een klacht heeft ingediend dan ontvangt u binnen 3 werkdagen een (schriftelijke) bevestiging van de ontvangst van uw klacht.

Behandeling

De klacht wordt binnen 4 werkweken na ontvangst afgehandeld. Deze termijn kan na instemming van de indiener één keer met 4 weken worden verlengd. De indiener wordt geïnformeerd door Amplooi over de klacht en de eventuele maatregelen.
Alle klachten worden voorgelegd aan de kwaliteitsverantwoordelijke binnen Amplooi alsmede aan de directie en eventueel de betrokken medewerker. Indien relevant worden klachten en verbetervoorstellen besproken in het MT of andere overlegstructuren.

Klachtenreglement Amplooi BV 20190822

Jaarlijks worden de klachten geanalyseerd door de kwaliteitsverantwoordelijke.

Bewaartermijn

Het dossier van de klachtbehandeling wordt na de afhandeling 2 jaar bewaard.

Privacy

Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Uitsluitend betrokkenen, directie en kwaliteitsverantwoordelijke zijn bij de afhandeling betrokken. Bij eventuele bespreking in overlegstructuren geschiedt dit geanonimiseerd.

Tot slot

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u zich wenden tot de kwaliteitsverantwoordelijke via telefoonnummer 088 – 0223888.

Amplooi doet er alles aan om uw klacht samen met u en in goed vertrouwen op te lossen.

Amplooi BV
Atoomweg 50
3542 AB Utrecht

Download het klachtenreglement
Dien een klacht in